สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 จังหวัดราชบุรี

          ตามนโยบายสำนักงาน กสทช. ภาค1 ได้กำหนดโครงกาการจัดการอบรม เรื่อง ส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และพนักงาน ประจำปี 2565 นั้น
          วันที่ 15 มิ.ย. 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมราชาบุระ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงาน กสทช. ภาค1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแผ่นระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ประชาชน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ผลการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัด

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg