สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
NBTC-COM.jpg
วิสัยทัศน์
สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียนในการกำกับดูแลและพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่สนับสนุน กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
 
ค่านิยมหลัก
Navigating to International
ก้าวไกลสู่สากล

Building Innovation
สร้างสรรค์นวัตกรรม

Teamwork & Transparency
ทำงานเป็นทีมและโปร่งใส

Consistent Professionalism
เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ