สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 จังหวัดปราจีนบุรี

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 14 ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ได้มีความตระหนักรู้ในสิทธิพื้นฐานของตน และรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และใช้สื่ออย่างปลอดภัย 
          โดยโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยครู นักเรียน และรวมทั้งพนักงาน ภภ.14 เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg