สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดย ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และถ่ายทอดสัญญาณ (Live Streaming) ผ่านช่องทาง Facebook ไปยังสถานที่จัดอบรมในพื้นที่สำนักงาน กสทช. เขต 11 – 16 โดยมี นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมี นายมนตรี แพทย์หลักฟ้า นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของตน และรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และใช้สื่ออย่างปลอดภัย โดยโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะครู อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมโครงการจำนวน 51 คน

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg

006.jpeg

007.jpg