สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2566
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2566

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้นางสาวศศิธร ลำจวน หัวหน้างานใบอนุญาต เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จบ.) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฯ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรอบการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด และปฏิทินการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg