สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และได้นิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางไปเปิดและเจิมป้ายชื่อสำนักงาน และครุฑแตรงอน
การประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
|< < ...4 5 >