สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

                                 


                        สำนักงาน กสทช. ภาค 1                              

                               101  ม.4  ซ.แจ้งวัฒนะ 5  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10120
                               
โทร. 0 2670 8888

                                    ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค  ต่อ  4115
                                    ส่วนตรวจสอบและกำกับดูแล     ต่อ  4118
                                    ส่วนใบอนุญาต                           ต่อ  4119
                                    ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ  ต่อ  4120

                                    ส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ       ต่อ  4128
                                    ส่วนอำนวยการ                                    ต่อ  4130
                                    ศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ภาคกลาง   ต่อ  4199