สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และได้นิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางไปเปิดและเจิมป้ายชื่อสำนักงาน และครุฑแตรงอน