สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดตราด
การประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
สำนักงาน กสทช. ภาค1 จัดประชุมทบทวน ISO9001 โดยฝ่ายผู้บริหารร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขตภายในสังกัด
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ภาคกลาง ในระดับปฏิบัติ