สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไทย - สปป.ลาว ก้าวแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/11/2559

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไทย - สปป.ลาว ก้าวแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช.ภาค 1 โดยนายอดิเรก วีระกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 1 และนายนิเวศ ยอดมิ่ง ผอ.ส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ เข้าร่วมงานการจัด"เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไทย - สปป.ลาว ก้าวแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน" ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน จัดโดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยผู้เข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ องค์กรผู้บริโภค นักวิชาการ ผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 150 คน โดยเวทีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงค์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. (กส.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา และร่วมเสวนาพิเศษภาครัฐกับแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการตอบรับต่อลักษณะของกิจการในปัจจุบันที่เป็นสื่อไร้พรมแดน ประชาชนไทยและประชาชนลาวต่างมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยในระหว่างการเสวนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประชาคมอาเซียนและสื่อสองประเทศ สื่อหลอมรวมหรือสื่อข้ามพรมแดน ภาครัฐกับแนวความคิดการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงพัฒนาการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองประเทศ โดยผลที่ได้รับจากการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำไปใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศและระดับอาเซียนต่อไป Cr: สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสำนักงาน กสทช.ภาค 3

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg