สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรม เรื่อง “สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” จ. ชลบุรี
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/02/2560

โครงการอบรม เรื่อง “สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” จ. ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้จัดโครงการการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แก่เยาวชนในสถานศึกษา ณ อาคารห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ ศรีเมฆ รองผู้อำนวย การวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสิทธิพื้นฐานของตน สร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนในฐานะผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสำนักงาน กสทช. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานในสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จำนวน 246 คน


image3-(1).jpeg

image4-(1).jpeg

image7.jpeg

image5.jpeg

image8.jpeg

image9.jpeg

image12.jpeg

image13-(1).jpeg