สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการส่งเสริมสิทธิและรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่2/2560
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 30/09/2560

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการส่งเสริมสิทธิและรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่2/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสิทธิและรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่2/2560 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก(หลังใหม่) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

โครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร มีความตระหนักรู้และรู้เท่าทันสื่อ และรู้จักสิทธิของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อมิให้ประชาชนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อทางการตลาดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 160 คน

n1-(1).jpg

n2.jpg

n3.jpg
n4.jpg

n5.jpg

n6.jpg

n7.jpg

n8.jpg

n9-(1).jpg