สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การขึ้นทะเบียน Drone
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 12/10/2560

การขึ้นทะเบียน Drone

1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน Drone
-----------------------------------------------------
กรณีบุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
2) ภาพถ่าย Drone พร้อมอุปกรณ์ ที่จะขึ้นทะเบียน
3) ภาพถ่าย Serial number Drone และอื่นๆ

กรณีนิติบุคคล
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
2) กรณีมอบอำนาจ 
- หนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
3) ภาพถ่าย Drone พร้อมอุปกรณ์ ที่จะขึ้นทะเบียน
4) ภาพถ่าย Serial number Drone 
5) หนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

กรณีหน่วยงานของรัฐ 
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
2) กรณีมอบอำนาจ 
- หนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
3) ภาพถ่าย Drone พร้อมอุปกรณ์ ที่จะขึ้นทะเบียน
4) ภาพถ่าย Serial number Drone

กรณีเพื่อจำหน่าย (ร้านค้า)
1) บัญชีแสดงรายการ Drone (แบบฟอร์ม) 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
3) กรณีมอบอำนาจ 
- หนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
4) ภาพถ่าย Drone พร้อมอุปกรณ์ ที่จะขึ้นทะเบียน
5) ภาพถ่าย Serial number Drone 
-------------------------------------------------------

2. สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่
2.1 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ
2.2 สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ
2.3 สถานีตำรวจทั่วประเทศ 
2.4 สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย

 -------------------------------------------------------
1. คำสั่ง
2.แบบคำขอ