สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง การประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 14/05/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง การประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1