สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 15/02/2559

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 1 (สำนักงาน กสทช. ภาค 1) อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ ชั้น 1 เลขที่ 101 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2575 4511, 4518 - 4120 ต่อ 123 - 124 และ 110 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
TOR