สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 11 ประจำปี 2563
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/12/2562

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 11 ประจำปี 2563

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง